Blog Dret InmobiliariTràmits i procediments del Registre de la Propietat

2 de maig de 2022

Què és el Registre de la Propietat?

El Registre de la Propietat té per objecte la inscripció o anotació dels actes, contractes i resolucions judicials o administratives que afectin la propietat i altres drets sobre béns immobles, així com de determinades resolucions judicials que afectin la capacitat de les persones.

El Registre de la Propietat proporciona seguretat jurídica als drets inscrits (inscriure un immoble en el registre de la propietat o inscriure un document en el registre de la propietat), afavorint la seguretat i agilitat del tràfic jurídic. El Registre de la Propietat també fa públics els fets, actes i drets inscrits per a aquells que tinguin un interès legítim en conèixer-los.

Inscripció d’un immoble en el Registre de la Propietat

En adquirir un immoble (per compra, herència o donació, per exemple), és altament recomanable procedir a la inscripció d’aquesta adquisició en el Registre de la Propietat.

Inscripció d’un document en el Registre de la Propietat

Les inscripcions que es realitzen en el Registre de la Propietat poden ser de caràcter tant notarial com judicial o administratiu, només en comptades excepcions s’admeten els documents de caràcter privat.

El procediment el inicia la persona interessada en realitzar la inscripció. L’accés dels fets inscribibles al Registre de la Propietat és voluntari, excepte en el cas de la hipoteca, que ha d’inscriure’s en tot cas, ja que no existeix sense la inscripció.

Hi ha diverses formes de realitzar la presentació en el Registre, pot ser per via telemàtica (la realitzarà un notari), per correu, per fax o personalment, si s’envia de qualsevol altra forma que no sigui física, haurà de presentar-se el document o escriptura original de forma presencial. Es recomana comptar amb l’ajuda d’un advocat per realitzar correctament tots els tràmits registral.

Més informació sobre el procés del Registre de la Propietat

El primer pas serà la inscripció provisional en el denominat Llibre Diari mitjançant un assentament de presentació per un termini de 60 dies laborals.

Posteriorment, el Registrador donarà qualificació a aquest document en un termini de quinze dies hàbils. En cas que s’aprovi la inscripció, es procedeix a realitzar-la i quan la inscripció ha estat efectuada el document és retornat al sol·licitant contenint una nota a peu amb la signatura del Registrador.

Quan la inscripció en el registre no ha estat aprovada és degut a que el Registrador va trobar algun defecte en el document, i haurà d’especificar quins són els Fonaments de Dret i els Fets que justifiquen aquesta rebuig, la qual cosa es notificarà a la persona que va sol·licitar aquesta inscripció així com al Notari que va autoritzar l’Escriptura o en el seu cas l’Autoritat de la qual sigui procedent aquest títol.

Es donarà una pròrroga per seixanta dies de l’Assentament de presentació pel Registrador a partir de l’última notificació. Quan la inscripció és rebutjada, el sol·licitant pot optar per la subsanació del defecte, en el cas que fos subsanable, o també es pot optar per recórrer la decisió del Registrador.

Precisament per evitar aquesta última situació és recomanable comptar amb l’assistència d’un advocat immobiliari durant el procés que garanteixi la correcta inscripció del nostre títol en el Registre, la qual cosa resulta de vital importància per poder en el seu dia disposar, vendre, hipotecar, heretar … el bé immoble.

Quin Registre de la Propietat em correspon?

La documentació s’ha de presentar en el Registre de la Propietat corresponent al lloc on es troba situat el bé immoble, si no ho coneixes, a continuació pots accedir al portal del Registre de la Propietat per consultar-ho: https://www.registradores.org/el-colegio/registro-de-la-propiedad