Reserva una reunió amb nosaltres online

ASSESSORAMENT PROFESSIONALADVOCATS ESPECIALITZATS EN DRET DE LA CONSTRUCCIÓ PER A PROMOTORS I CONSTRUCTORS

A Boltas Boyé Advocats oferim un servei integral, personalitzat i especialitzat en dret de la construcció per a empreses promotores i constructoras. Som conscients que cada cas és diferent, per la qual cosa les sòcies el dirigeixen personalment per garantir la màxima qualitat del servei.

Comptem amb el suport i assessorament tècnic d’enginyers, arquitectes i aparelladors amb àmplia experiència en diferents sectors de la construcció, assegurant un servei especialitzat.

Assessorament en matèria de danys en finca pròpia i aliena.

Assistència legal en reclamacions relatives al dret de la construcció.

Assessorament legal en operacions de permuta de solar per edificació futura.

Redacció de contractes relacionats amb la construcció (promoció, execució d'obra, subcontractació, Project Management, etc.)

Administració de contractes.

Assessorament en operacions immobiliàries de compravenda de terrenys edificables.

Col·laboració jurídica en la preparació d'informes pericials.

Assessorament en la constitució i gestió de cooperatives d'habitatges i comunitats de béns.

Assessorament en matèria de responsabilitat professional de Tècnics, Promotors i constructors.

Intervenció professional en declaracions d'obra nova.

Reclamacions extrajudicials i judicials per defectes constructius.

Compra-venda d'actius immobiliaris.

SERVEIS JURÍDICS DE QUALITATADVOCATS ESPECIALISTES EN DRET DE LA CONSTRUCCIÓ

El nostre treball es centra en l’assessorament integral a empreses dedicades a la construcció i promoció immobiliària, estudis d’arquitectura i enginyeries, tant en obra nova com en rehabilitacions.

Gràcies a la nostra visió global del procés constructiu, podem oferir suport en les diferents fases del projecte, prestant una àmplia gamma de serveis:

 • Redacció de contractes de construcció, promoció, obra, subcontractació, etc.
 • Assistència legal en reclamacions contractuals i extracontractuals.
 • Assessorament en responsabilitat professional de promotors i constructors, comunitats de propietaris, propietat horitzontal, tècnics, etc.
 • Assessorament en operacions de compravenda de terrenys edificables.
 • Declaracions d’obra nova.
 • Operacions de permuta de solar.
 • Col·laboració jurídica en la redacció d’informes pericials.
 • Reclamacions extrajudicials i judicials per vicis constructius.
 • Danys en finca pròpia i aliena.
 • Gestió i constitució de cooperatives d’habitatges i comunitats de béns.

ESPECIALISTES EN DRET DE LA CONSTRUCCIÓ

A Boltas Boyé Advocats tenim una dilatada experiència en Dret de la construcció oferint un assessorament integral i acompanyant als nostres clients des de l’etapa de planificació fins que rep les claus del seu nou immoble o firma l’entrega de l’obra.

L’àrea del Dret de la construcció presenta certes particularitats que fan necessari que l’assessor jurídic compti amb coneixements específics, amb experiència en el sector i amb el suport d’un bon equip tècnic.

AMPLA EXPERIÈNCIA EN DRET DE SUPERFÍCIEADVOCATS ESPECIALITZATS EN EMPRESES CONSTRUCTORES

A Espanya, el sector de la construcció és un dels sectors de major repercussió econòmica i un dels motors de l’economia actual. És, per tant, un sector extremadament competitiu i amb un gran nombre d’empreses constructors en tota la geografia espanyola.

Serveis jurídics a empreses constructores

 • Revisió de documentació contractual.
 • Assessorament en situacions d’incompliment contractual.
 • Resolució de contractes. Increments de pressupost.
 • Liquidació d’obres o serveis.
 • Demanades de quantitat.
 • Reclamacions per vici constructiu.
 • Afectacions a tercers.

Assessorament adaptat a gestions concretes

 • Consultes presencials, telefòniques i per correu electrònic.
 • Redacció d’estatuts, contractes, minuts d’escriptura pública, etc.
 • Enviament de circulars informatives i informes jurídics.
 • Redacció de documents (circulars, cartes, comunicacions, reclamacions, requisits notarials, etc.).

SERVEIS JURÍDICS DE QUALITATCONTRACTACIÓ PRIVADA, ADMINISTRACIÓ DE CONTRACTES, RECLAMACIONS D'OBRA I RESOLUCIÓ DE CONTROVÈRSIES

Com treballem: Contractació Privada

A Boltas Boyé ens involucrem en tots els projectes des del primer dia i treballem amb l’equip dels nostres clients per a la configuració jurídica de l’operació.

 • Elaboració de documents precontractuals.
 • Redacció d’acords de col·laboració interempresarial.
 • Redacció dels contractes relatius a l’arquitectura, enginyeria o construcció d’obres civils, infraestructures i edificació, subministrament i construcció.

Administració de Contractes d’Obra

Treballem de forma coordinada amb l’equip de projectes del client per tal de complir allò establert als contractes i poder garantir la protecció dels seus drets.

Elaborem manuals explicatius d’obligacions i drets contractuales, riscos principals, procediments, potencials reclamacions, i models d’escrits per al dia a dia.

Assistim als nostres clients en reunions i procediments per a la resolució de controvèrsies, redacció d’escriptures, reclamacions, estratègia i presa de decisions.

Reclamacions d’obra

Un aspecte a tenir en compte amb les reclamacions d’obra, és que crucial que sigui el més completa i treballada possible, ja que ens ajudarà en un procés amistós o un procediment de resolució de controvèrsies que inclogui tots els fonaments contractuales, jurídics i tècnics.

ASSESSORAMENT PERSONALITZATContacta amb el nostre equip de professionals.

A Boltas Boyé Abogados oferim un servei integral, personalitzat i altament especialitzat en dret immobiliari per a empreses promotores i constructors.

Som conscients que cada cas és diferent, per la qual cosa els nostres socis el dirigeixen personalment per garantir la màxima qualitat del servei.

Comptem amb el suport i assessorament tècnic d’enginyers, arquitectes i aparelladors amb àmplia experiència en diferents sectors de la construcció, tant en l’àmbit privat com públic, assegurant un servei altament especialitzat.

Assessorament a Empreses Constructoras Nacional i Internacional

Boltas Boyé Advocats és un bufet d’advocats fundat el 2011 com a resultat de la fusió dels despatxos de Gemma Pérez Boyé i Araceli Boltas.

Comptem amb una clientela internacional, integrada per empreses nacionals i internacionals amb interessos a Espanya, als quals presten servei en diferents àmbits del dret immobiliari.

Advocats especialitzats en Empreses Constructores o de serveis a la Construcció

Els serveis del nostre despatx durant les diferents activitats durant la licitació, adjudicació, contractació, execució d’obres o prestació de serveis, explotació d’instal·lacions, contractes de manteniment, etc., inclouen:

Advocats especialitzats en Empreses Promotores i Constructores

A Boltas Boyé Advocats som un equip de professionals amb un alt grau d’especialització en l’assessorament jurídic als agents que intervenen en el procés de construcció, urbanització i comercialització immobiliària de promocions residencials, industrials i terciàries.

Tenim una àmplia experiència tant en l’assessorament i defensa d’empreses promotores i constructors, però també oferim serveis d’assessorament a pimes del sector, cooperatives d’habitatges, enginyeries, comunitats de propietaris, i en general a empreses relacionades amb el món de la construcció. Som un despatx d’advocats multidisciplinari, i podem prestar-li un servei integral al client.

Especialistes en Dret de la Construcció

A Boltas Boyé Advocats tenim una dilatada experiència en Dret de la construcció oferint un assessorament integral i acompanyant als nostres clients des de l’etapa de planificació fins que rep les claus del seu nou immoble o firma l’entrega de l’obra.

L’àrea del Dret de la construcció presenta certes particularitats que fan necessari que l’assessor jurídic compti amb coneixements específics, amb experiència en el sector i amb el suport d’un bon equip tècnic.

Advocats especialitzats en Dret de Superfície

Advocats especialistes en Dret de Superfície: regulació i característiques

El dret de superfície ofereix solucions innovadores en l’àmbit del Dret Civil i Urbanístic que fan d’assistència jurídica en reclamacions contractuales i extracontractuals.

 • Assessorament en responsabilitat professional de promotors i constructors, comunitats de propietaris, propietat horitzontal, tècnics, etc.
 • Assessorament en operacions de compravenda de terrenys edificables.
 • Intervenció professional en declaracions d’obra nova.
 • Operacions de permuta de solar. Col·laboració jurídica en la redacció d’informes pericials.
 • Reclamacions extrajudicials i judicials per vici constructiu.
 • Danys en finca pròpia i aliena. Gestió i constitució de cooperatives d’habitatges i comunitats de béns. En alguns casos, el nostre assessorament s’ofereix a través d’una quota mensual adaptada a les necessitats jurídiques concretes dels nostres clients.
 • Consultes presencials, telefòniques i per correu electrònic.
 • Redacció d’estatuts, contractes, minuts d’escriptures públiques, etc.
 • Enviament de circulars informatives i informes jurídics.
 • Redacció de documents: plans, programes, reparcel·lacions urbanístiques.
 • Redacció de cartes, burofax de reclamació, requisits notarials, etc.
 • Assistència a reunions amb administracions públiques locals, estatals i autonòmiques.
 • Assistència a juntes de concertació i altres entitats urbanístiques.
 • Advocats assessors de Consells rectors de Cooperatives d’Habitatges.
 • Enviament de tot tipus de circulars informatives.

CONTRATACIÓ PRIVADA, ADMINISTRACIÓ DE CONTRACTES, RECLAMACIONS D’OBRA I RESOLUCIÓ DE CONTROVÈRSIES

Com treballem: Contractació Privada

A Boltas Boyé ens involucrem en tots els projectes des del primer dia i treballem amb l’equip dels nostres clients per crear la configuració juridicocontractual de l’operació.

Assessorament en la licitació. Elaboració de documents precontractuals com les Letters of Intent i els Memorandums of Understanding. Redacció dels acords de col·laboració, consorcis, joint ventures i UTEs. Negociació i redacció dels contractes relatius a l’arquitectura, enginyeria o construcció d’obres civils, infraestructures i edificació, subministrament i construcció.

Necessites advocats de dret de la construcció?

  Assessorament per a Constructores i Promotores a Barcelona

  A Boltas Boyé Advocats oferim un servei integral, personalitzat i altament especialitzat en dret immobiliari per a empreses promotores i constructores.

  Som conscients que cada cas és diferent, per això els nostres socis el dirigeixen personalment per garantir la màxima qualitat del servei.

  Comptem amb el suport i assessorament tècnic d’enginyers, arquitectes i aparelladors amb àmplia experiència en diferents sectors de la construcció, tant a nivell privat com públic, assegurant un servei altament especialitzat.

  Assessorament a constructores Nacionals i Internacionals

  Boltas Boyé Advocats és una firma d’advocats fundada el 2011 com a resultat de la fusió dels despatxos de Gemma Pérez Boyé i Araceli Boltas.

  Comptem amb una clientela internacional, integrada per empreses nacionals i internacionals amb interessos a Espanya, a les quals prestem servei en diferents àmbits del dret immobiliari.

  Advocats Especialitzats en Empreses Constructores o de Serveis

  Els serveis del nostre despatx durant les diferents activitats durant la licitació, adjudicació, contractació, execució d’obres o prestació de serveis, explotació d’instal·lacions, contractes de manteniment, etc., inclouen:

  ADVOCATS ESPECIALITZATS EN PROMOTORES I CONSTRUCTORES

  A Boltas Boyé Advocats som un equip de professionals amb un alt grau d’especialització en l’assessorament jurídic als agents que intervenen en el procés de construcció, urbanització i comercialització immobiliària de promocions residencials, industrials i terciàries.

  Comptem amb una àmplia experiència tant en l’assessorament i defensa d’empreses promotores i constructores, però també oferim serveis d’assessorament a pimes del sector, cooperatives d’habitatges, enginyeries, comunitats de propietaris, i en general a empreses relacionades amb el món de la construcció. Som un despatx d’advocats multidisciplinari, i podem prestar un servei integral al client.

  ESPECIALISTES EN DRET DE LA CONSTRUCCIÓ

  A Boltas Boyé Advocats comptem amb una dilatada experiència en Dret de la construcció oferint un assessorament integral i acompanyant els nostres clients des de l’etapa de planificació fins que rep les claus del seu nou immoble o signa l’entrega de l’obra.

  L’àrea del Dret de la construcció presenta certes particularitats que fan necessari que l’assessor jurídic compti amb coneixements específics, amb experiència en el sector i amb el suport d’un bon equip tècnic.

  ADVOCATS ESPECIALITZATS EN DRET DE SUPERFÍCIE

  Advocats especialistes en Dret de Superfície: regulació i característiques

  El dret de superfície ofereix solucions innovadores en l’àmbit del Dret Civil i Urbanístic que fan d’aquest dret una eina útil a la societat.

  Què és el dret de superfície?

  El dret de superfície és el dret real que consisteix a edificar un immoble en sòl d’un tercer, de manera que la propietat del sòl i de la construcció recau en titulars diferents.

  Podran constituir aquest dret els propietaris i altres titulars de drets reals posessoris que tinguin lliure disposició de la finca afectada. S’ha de constituir en escriptura pública i contenir les circumstàncies esmentades en l’Art. 564-3, del Llibre Cinquè del Codi Civil de Catalunya.

  L’article Art. 564-4, Codi Civil de Catalunya apunta a un règim jurídic voluntari, en què els superficiaris i els propietaris de la finca poden regular les relacions entre ells.

  El dret de superfície cessa per la causa general d’extinció dels drets reals. L’extinció comporta, excepte pacte en contra, la reversió de la construcció a les persones que en el moment de l’extinció siguin els titulars de la construcció de la finca gravada pel dret de superfície, sense que aquestes hagin de satisfer cap indemnització als superficiaris.

  El dret de superfície atorga a una persona, superficiari, el dret a construir en sòl aliè. El superficiari serà el propietari del que es construeixi i té l’obligació de dur a terme la construcció compromesa en el termini acordat; també ha de, si s’ha establert, pagar al propietari del terreny un cànon o preu. El dret de superfície pot constituir-se a títol gratuït.

  Transcorregut el termini establert la propietat del que s’ha edificat reverteix al propietari del sòl, sense indemnització, finalitzant el dret real de superfície.

  ADVOCATS ESPECIALITZATS EN EMPRESES DE LA CONSTRUCCIÓ

  A Espanya i més concretament a Catalunya, el sector de la construcció és des de la recuperació econòmica un dels sectors de major magnitud econòmica i un dels motors de l’economia actual. És, per tant, un sector extremadament competitiu i amb un gran nombre d’empreses constructores en tota la geografia espanyola i catalana.

  Dins de l’ampli ventall de participants en el desenvolupament de l’activitat constructora a Espanya, destaca per la seva peculiaritat la figura de l’empresa constructora o contractistes, ja que cada vegada és més freqüent que una empresa opti per delegar part de la seva activitat productiva a altres empreses.

  A Boltas Boye Advocats oferim un servei integral, personalitzat i altament especialitzat en el desenvolupament i foment d’empreses de la construcció, tant a nivell contractista com a constructor. Som conscients que cada cas és diferent, per això els nostres socis el dirigeixen personalment per garantir la màxima qualitat del servei.

  Comptem amb el suport i assessorament tècnic d’enginyers, arquitectes i aparelladors amb àmplia experiència en tots els diferents sectors de la construcció, tant privats com públics, assegurant-nos un servei altament qualificat i especialitzat.

  ADVOCATS ESPECIALISTES EN DRET DE LA CONSTRUCCIÓ

  El nostre treball se centra en l’assessorament integral a empreses dedicades a la construcció i promoció immobiliària, tant en obra nova com en rehabilitacions. En l’àrea de dret de la construcció de Boltas Boyé Advocats comptem amb un equip d’advocats especialitzats en les diferents branques del dret que intervenen en el dret de la construcció per poder prestar un assessorament jurídic integral per a empreses constructores, promotores, estudis d’arquitectura, empreses d’enginyeria, etc.

  Gràcies a la nostra experiència en el sector del dret de la construcció podem tenir una visió global del procés constructiu dels projectes dels nostres clients tant a nivell extrajudicial com judicial en totes les fases de desenvolupament del projecte.

  Redacció de contractes de construcció; promoció, obra, subcontractació, etc.

  Assistència legal en reclamacions contractuals i extracontractuals.

  Assessorament en responsabilitat professional de promotors i constructors, comunitats de propietaris, propietat horitzontal, tècnics, etc.

  • Assessorament en operacions de compravenda de terrenys edificables.
  • Intervenció professional en declaracions d’obra nova.
  • Operacions de permuta de solar.
  • Col·laboració jurídica en la redacció d’informes pericials.
  • Reclamacions extrajudicials i judicials per vicis constructius.
  • Danys en finca pròpia i aliena.
  • Gestió i constitució de cooperatives d’habitatges i comunitats de béns.
  • En alguns casos, el nostre assessorament s’ofereix a través d’una quota mensual adaptada a les concretes necessitats jurídiques dels nostres clients.
  • Consultes presencials, telefòniques i per correu electrònic.
  • Redacció d’estatuts, contractes, esborranys d’escriptures públiques, etc.
  • Enviament de circulars informatives i informes jurídics.
  • Redacció de documents: plans, programes, reparcel·lacions urbanístiques.
  • Redacció de cartes, burofax de reclamació, requeriments notarials, etc.
  • Assistència a reunions amb administracions públiques locals, estatals i autonòmiques.
  • Assistència a juntes de concertació i altres entitats urbanístiques.
  • Advocats assessors de Consells rectors de Cooperatives d’Habitatges.
  • Enviament de tot tipus de circulars informatives.

  CONTRACTACIÓ PRIVADA, ADMINISTRACIÓ CONTRACTES, RECLAMACIONS D’OBRA I RESOLUCIÓ DE CONTROVÈRSIES

  Com treballem: Contractació Privada

  A Boltas Boyé ens impliquem en tots els projectes des del primer dia i treballem amb l’equip dels nostres clients per crear la configuració jurídic-contractual de l’operació.

  Assessorament en la licitació.

  Elaboració de documents precontractuals com les Lettes of Intent i els Memorandums of Understanding.

  Redacció dels acords de col·laboració, consorcis, joint ventures i UTEs.

  Negociació i redacció dels contractes relatius a l’arquitectura, enginyeria o construcció d’obres civils, infraestructures i edificació, subministrament i construcció.