Anotació Preventiva d'EmbargamentBlog Dret InmobiliariL’anotació preventiva d’un embargament sobre un immoble en el registre de la propietat

1 de desembre de 2022

Anotació d’embargament: Què és?

Quina és la nostra sorpresa quan anem al Registre de la Propietat per obtenir la informació registral d’un immoble i descobrim que la casa, el pis o la parcel·la que volem comprar, adquirir o heretar està “embargada”, és a dir, que s’ha inscrit al Registre de la Propietat un “embargament” acordat per un jutge.

En aquest article tractarem només els embargaments acordats judicialment a conseqüència d’un procés judicial, concretament de l’anotació preventiva d’embargament, que sol ser el més freqüent, tot i que els embargaments poden tenir una altre origen, com un procediment sancionador d’Hisenda, la Seguretat Social, o un altre procediment administratiu (multes, IBI pendent, …)

Què és un embargament preventiu?

És la retenció preventiva, provisional i cautelar dels béns d’una persona en pagament d’un deute pendent, autoritzada per un jutge o un altre organisme competent. L’embargament preventiu s’acorda per garantir el compliment d’una sentència futura, en cas que no es pagui la quantitat a la qual es condemna o es retrassi el compliment de l’obligació. Si l’objecte de l’embargament és un bé immoble, es practica una inscripció (denominada anotació) per mandat judicial al Registre de la Propietat.

De moment el deutor no perd el bé, però sí que es limita la possibilitat de transmissió, ja que el comprador adquiriria l’immoble amb una càrrega que el grava, l’embargament, el que resulta altament desaconsellable.

L’embargament dictat en execució de sentència ferma sí que suposa la pèrdua del bé, ja que el jutjat pot acordar la subhasta del mateix per pagar el deute.

Com es pot cancel·lar una anotació preventiva d’embargament?

En primer lloc, amb el pagament: l’embargament preventiu es pot aixecar si el deutor satisfà completament el deute.

Les anotacions preventives d’embargament al Registre de la Propietat també poden caducar per transcurs del temps, si l’acreedor no sol·licita durant un període determinat de temps la seva pròrroga o renovació.

Quan caduca una anotació preventiva d’embargament al Registre de la Propietat?

Les anotacions preventives judicials d’embargament practicades amb posterioritat al 8 de gener de 2001 (data de l’entrada en vigor de la Llei 1/2000 d’Enjudiciament Civil) caduquen al cap de quatre anys des de la data de l’anotació, llevat que es sol·liciti la seva pròrroga per un període de quatre anys més abans de la caducitat de l’assentament. I així podran practicar-se successives pròrrogues en els mateixos termes.

Les anotacions d’embargament practicades amb anterioritat al 8 de gener de 2001, es regeixen per la llei anterior, que permetia prorrogar-les indefinidament, per la qual cosa no cap a la seva cancel·lació per caducitat.

En aquest últim cas per sol·licitar-ne la cancel·lació, haurà d’acreditar-se mitjançant testimoni de la resolució judicial ferma, que el procés judicial ha conclòs o s’aporti el corresponent manament judicial ordenant la cancel·lació de l’anotació d’embargament.

Adquirir una habitatge amb una anotació d’embargament suposa adquirir l’immoble amb una CÀRREGA i mentre aquest deute no es liquidí, l’immoble pot ser objecte d’execució, per la qual cosa abans de procedir a l’adquisició cal consultar amb un professional les possibilitats de cancel·lació d’aquesta càrrega.