Blog Dret InmobiliariImpostos Immobiliaris: Calcular la compra d’un habitatge a Espanya

1 d'abril de 2024

La compra d’una vivenda és una de les decisions més importants en la vida de moltes persones, no només pel que representa a nivell personal i familiar, sinó també per les implicacions econòmiques i legals que comporta. A Espanya, el mercat immobiliari està subjecte a una sèrie d’impostos i despeses que, moltes vegades, poden resultar confusos per a compradors primerencs i experimentats per igual. Conèixer detalladament aquests costos és crucial per poder realitzar una planificació financera adequada i evitar sorpreses desagradables durant el procés d’adquisició.

Des de BB Advocats hem volgut proporcionar una guia clara i completa sobre els diferents impostos aplicables en el moment de comprar una vivenda a Espanya. Tenir en compte des de l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA) aplicable a les vivendes noves, passant per l’Impost de Transmissions Patrimonials (ITP) per a les vivendes de segona mà, fins a l’Impost sobre Actes Jurídics Documentats (AJD), cada un d’aquests impostos immobiliaris anem a profunditzar en ells per oferir una comprensió clara del seu impacte, casos d’aplicació, i consells per gestionar de manera efectiva el seu impact en la inversió total.

Impostos Aplicables en la Compra de Vivendes

Els Impostos aplicables en la compra de vivendes es refereixen als tributs que s’han de pagar al govern o entitats locals en el procés d’adquisició d’un immoble. A Espanya, aquests impostos poden variar depenent de si la vivenda és nova o de segona mà, així com de la ubicació de la propietat, ja que cada comunitat autònoma pot tenir les seves pròpies tarifes i normatives. Anem a veure a continuació els diferents impostos que podem trobar-nos en la compra de vivendes:

IVA (Impost sobre el Valor Afegit)

L’Impost sobre el Valor Afegit (IVA) és un impost aplicable a la compra de vivendes noves a Espanya. Aquest impost es calcula com un percentatge del preu de compra de la vivenda, sent el tipus general del 10% per a la majoria de les vivendes residencials. No obstant això, per a vivendes protegides o de tipus social, el percentatge aplicable pot ser reduït al 4%. És important notar que l’IVA s’aplica directament sobre el preu de venda estipulat pel promotor o constructor, i ha de ser pagat pel comprador en el moment de l’adquisició.

A més, la compra de parcel·les i terrenys també està subjecta a l’IVA, encara que a un tipus impositiu diferent, generalment del 21%. Aquest aspecte és crucial per a aquells interessats a construir la seva pròpia vivenda. D’altra banda, l’adquisició de places d’aparcament juntament amb la vivenda pot estar subjecta al mateix tipus impositiu que la vivenda, amb un límit aplicable a les primeres dues places adquirides.

ITP (Impost de Transmissions Patrimonials)

L’Impost de Transmissions Patrimonials (ITP) s’aplica en la compra de vivendes de segona mà a Espanya. Aquest impost varia segons la comunitat autònoma, situant-se generalment entre el 6% i el 10% del preu de venda. És fonamental que els compradors consultin la legislació vigent a la seva comunitat autònoma per determinar el tipus impositiu exacte aplicable.
A diferència de l’IVA, l’ITP grava la transmissió de propietats ja existents entre parts privades, i el seu pagament recau sobre el comprador. Aquest impost ha de ser autoliquidat pel comprador, la qual cosa significa que és responsabilitat del mateix declarar-lo i pagar-lo davant la Hisenda Pública corresponent.

AJD (Actes Jurídics Documentats)

L’Impost sobre Actes Jurídics Documentats (AJD) és un altre impost rellevant en la compra de vivendes, especialment quan aquesta implica la constitució d’una hipoteca. L’AJD s’aplica sobre l’escriptura de compra-venda i sobre el préstec hipotecari, sent el tipus impositiu variable segons la comunitat autònoma, generalment entre el 0,5% i l’1,5% del valor escripturat.
Aquest impost no només s’aplica a la compra de vivendes noves amb hipoteca, sinó també a qualsevol acte jurídic documentat, com la constitució de societats o ampliacions de capital. Per tant, és una despesa addicional important a considerar en el càlcul total de la inversió necessària per a la compra d’una vivenda.

Altres Impostos Immobiliaris i Despeses Associades

La compra d’una vivenda involucra diversos despeses addicionals als impostos que són essencials en el procés. Aquestes despeses addicionals són necessàries per a la formalització i legalització de la compra i han de ser considerades pels compradors per tenir una estimació realista del cost total d’adquisició. A continuació, detallarem alguns dels despeses més significatius.

Despeses Notarials

Les despeses notarials es refereixen als honoraris que cobra la notaria per la redacció i signatura de l’escriptura de compra-venda i, en cas d’existir, del préstec hipotecari. Aquestes despeses varien segons el preu de la vivenda i la complexitat del document, però generalment es regeixen per una tarifa regulada. Encara que el comprador i el venedor poden acordar qui els assumeix, generalment, és el comprador qui es fa càrrec d’aquest cost.

Registre de la Propietat

Inscriure la propietat en el Registre de la Propietat és un pas essencial per garantir la seguretat jurídica de la compra. Aquest tràmit implica un cost que depèn del valor de la propietat i de la longitud de la inscripció. Similar a les despeses notarials, el cost pel registre de la propietat usualment recau sobre el comprador.

Despeses de Gestoria

Encara que no és obligatori, molts compradors opten per contractar una gestoria perquè s’encarregui de tramitar tots els documents necessaris per a la compra, incloent el pagament dels impostos i la inscripció en el registre. Els honoraris de la gestoria poden variar àmpliament depenent del nivell de servei requerit.

Altres Despeses a Considerar

A més dels despeses esmentats, existeixen altres costos associats a la compra d’una vivenda, com són les valoracions, els assegurances (per exemple, l’assegurança d’habitatge, que algunes hipoteques requereixen com a condició per a la seva concessió), i, en alguns casos, les comissions d’agència immobiliària. Cadascun d’aquests elements contribueix al cost total de l’operació i ha de ser avaluat acuradament pel comprador.

Exemples Pràctics

Per facilitar la comprensió de com es calculen els impostos i altres despeses en la compra d’una vivenda, presentem a continuació alguns exemples pràctics. Aquests escenaris il·lustren situacions comunes que els compradors poden enfrontar, oferint una visió detallada del desglossament de costos.

Compra de Vivenda Nova

Escenari: La compra d’una vivenda nova per valor de 200,000€.
IVA: 10% sobre el preu de compra (200,000€), el que equival a 20,000€.

AJD: Suposant un 1.5% a la comunitat autònoma, això seria 3,000€.

Despeses notarials, de registre i gestoria: Estimats en conjunt al voltant de 3,000€ – 4,000€.

Total estimat de despeses: 27,000€ – 28,000€.

Cost total de l’operació: 227,000€ – 228,000€.

Compra de Vivenda de Segona Mà

Escenari: La compra d’una vivenda de segona mà per valor de 180,000€ en una comunitat autònoma on l’ITP és del 8%.
ITP: 8% sobre el preu de compra (180,000€), el que equival a 14,400€.

Despeses notarials, de registre i gestoria: Estimats en conjunt al voltant de 2,500€ – 3,500€.

Total estimat de despeses: 16,900€ – 17,900€.

Cost total de l’operació: 196,900€ – 197,900€.

Aquests exemples són simplificacions per a fins il·lustratius i els costos poden variar segons factors específics de cada operació. Sempre es recomana consultar amb professionals per obtenir una estimació detallada i personalitzada.

Consells per a Compradors

La compra d’una vivenda és un procés complex que implica consideracions financeres, legals i fiscals. A continuació, oferim alguns consells essencials per ajudar als compradors a navegar aquest procés amb més seguretat i eficiència.

 • Investiga tots els despeses associats: A més dels impostos discutits, assegura’t d’investigar i pressupostar tots els despeses addicionals, incloent notaria, registre, i gestoria, per evitar sorpreses pel camí.
 • Consulta les variacions regionals: Els impostos com l’ITP varien entre comunitats autònomes. Investiga o consulta amb un professional els detalls específics de la teva regió abans de prendre decisions.
 • Negocia els despeses de l’agència: Si estàs comprant a través d’una agència immobiliària, alguns despeses poden ser negociables. No dubtis en discutir aquestes tarifes i buscar la millor oferta.
 • Considera la possibilitat de contractar un assessor: Un advocat o assessor fiscal especialitzat en béns immobles pot proporcionar orientació invaluable, ajudar-te a minimitzar els costos i assegurar que tots els aspectes legals i fiscals siguin correctament atesos.
 • Revisa i comprèn tots els documents: Abans de signar qualsevol document, assegura’t de revisar-lo acuradament i entendre tots els termes i condicions. Si alguna cosa no està clara, demana una explicació o consulta amb el teu assessor.
 • Planifica amb antelació: La planificació financera és clau en el procés de compra d’una vivenda. Considera tots els despeses i impostos al calcular el teu pressupost i busca assessorament professional per a qualsevol dubte o preocupació.

Advocats Immobiliaris Barcelona: Desitges Comprar una Vivenda amb Garanties?

A BB Advocats, entenem que la compra d’una vivenda és una de les decisions més significatives i complexes de la teva vida. Amb els desafiaments legals i fiscals que implica, és crucial comptar amb l’assessorament d’experts compromesos amb el teu èxit i tranquil·litat.
El nostre equip d’advocats especialitzats en béns immobles ofereix un assessorament integral, assegurant que cada aspecte de la teva compra estigui cobert. Des de l’avaluació d’impostos i despeses associats fins a la negociació de contractes i la gestió de qualsevol obstacle legal, estem aquí per guiar-te en cada pas del procés.

Beneficis de triar BB Advocats:

  • Assessorament legal personalitzat basat en anys d’experiència.
  • Un enfocament proactiu per minimitzar riscos i costos.
  • Claredat i transparència en tots els aspectes legals i fiscals.
  • Suport integral en la negociació i signatura de contractes.
  • Un compromís inquebrantable amb la teva satisfacció i seguretat jurídica.

No deixis que la complexitat del procés opaqui l’emoció de comprar la teva nova vivenda. Contacta amb els nostres advocats immobiliaris a Barcelona per programar una consulta i descobreix com podem convertir el teu somni en una realitat segura i lliure de preocupacions.